Glosy i najważniejsze artykuły według bibliografii PAN:

Skwarło Radosław. Bezstronność przede wszystkim. [Dot. wyłączenia organu jednostek samorządu terytorialnego]. Wspólnota 2005 nr 7.

Skwarło Radosław. Glosa do uchwały SN z 13.10.2004 r. III CZP 52/04. [Dot. założenia księgi wieczystej i wpisu prawa własności nieruchomości jednostkom samorządu terytorialnego; wyłączenia części przejętych pod drogę publiczną]. Sam.Ter. 2006 nr 11 s. 74-77.

Skwarło Radosław. Gosa do uchwały SN z 21.12.2006 r. III CZP 127/06. [Dot. podatku od towarów i usług zawartego w kosztach opinii biegłego sądowego]. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz. 2007 nr 4 s. 109-114.

Skwarło Radosław. Glosa do wyroku NSA z 10.01.2006 r. II OSK 424/05. [Dot. dopuszczalności obniżenia wynagrodzenia prezydenta miasta w trakcie trwania kadencji]. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz. 2007 nr 3 s. 195-199.

Skwarło Radosław. Glosa do wyroku NSA z 17.10.2007 r. II OSK 1445/07. [Dot. nieważności uchwały rady gminy o powołaniu kierownika urzędu stanu cywilnego bez przeprowadzenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru]. Sam.Ter. 2008 nr 6 s. 81-85.

Skwarło Radosław. Glosa do wyroku NSA, OZ Łódź z 6.10.2003 r. II SA/Łd 1331/03. [Dot. obowiązku niezwłocznej publikacji aktu prawa miejscowego; postępowania nadzorczego]. Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz. 2006 nr 3 s. 85-92.

Skwarło Radosław. Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z 21.06.2006 r. IV SA/Wr 432/05. [Dot. interpertacji przepisów o nadzorze nad samorządem wojewódzkim; terminu do rozstrzygnięcia sprawy przez organ nadzorczy]. Sam.Ter. 2008 nr 11 s. 86-89.

Skwarło Radosław. Głos w sprawie opodatkowania użytkowania wieczystego podatkiem od towarów i usług. Fin.Kom. 2007 nr 1/2 s. 82-85.

Skwarło Radosław. Gospodarowanie nieruchomościami w samorządach. Oprac. Radosław Skwarło. Wspólnota 2005 nr 6 [wydanie monograficzne] ss. 32.

Skwarło Radosław. Gospodarowanie nieruchomościami w samorządach. Oprac. Radosław Skwarło. Wspólnota 2006 nr 6 [wydanie monograficzne] ss. 32.

Skwarło Radosław. Kiedy wygasa mandat wójta. - Dzień wolny od pracy przesuwa termin. Wspólnota 2007 nr 9.

Skwarło Radosław. Kilka uwag o nowej ustawie o opłacie skarbowej. Fin.Kom. 2007 nr 5 s. 28-37.

Skwarło Radosław. Kłopotliwy zastępca wójta. Wspólnota 2006 nr 51.

Skwarło Radosław. Manipulowanie wynagrodzeniem wójta. Wspólnota 2007 nr 47.

Skwarło Radosław. Naruszenie Konstytucji przy likwidacji ulg budowlanych. Praktyka. Monitor Podatkowy 2004 nr 11 s. 54-56.

Skwarło Radosław. Nowa sankcja za niezłożenie oświadczeń. [Dot. zmiany ordynacji do rad gmin, powiatów i sejmików województw]. Wspólnota 2006 nr 43.

Skwarło Radosław. Nowe wynagrodzenia w samorządach. Wspólnota 2008 nr 25.

Skwarło Radosław. Obniżać nie wolno. [Dot. wynagrodzeń i dodatków specjalnych wójta]. Wspólnota 2004 nr 2.

Skwarło Radosław. Pieczęcie urzędowe. Wspólnota 2006 nr 21.

Skwarło Radosław. Przełożeni i pracodawcy. Wspólnota 2004 nr 4.

Skwarło Radosław. Skutki wygaśnięcia mandatu. Wspólnota 2007 nr 7.

Skwarło Radosław. Służebność gruntowa dla gminy. [Dot. roszczenia w oparciu o art. 145 kc.]. Wspólnota 2005 nr 24.

Skwarło Radosław. Spółka jest jednostką organizacyjną. [Dot. kontroli spółek gminnych przez radę gminy]. Wspólnota 2006 nr 19.

Skwarło Radosław. Testament allograficzny. Opłata skarbowa czy administracyjna. Wspólnota 2004 nr 8, 9.

Skwarło Radosław. Umowy wójta z gminą. Wspólnota 2004 nr 10.

Skwarło Radosław. Upoważnienia zachowują moc. [Dot. upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych]. Wspólnota 2007 nr 13.

Skwarło Radosław. Wcześniejsze wybory w samorządach. Wspólnota 2006 nr 1.

Skwarło Radosław. Wolne zawody objęte zakazami. Nowe przepisy o działalności gospodarczej a mandat radnego. Wspólnota 2004 nr 19.

Skwarło Radosław. Wybory i paragrafy. Wspólnota 2004 nr 24.

Skwarło Radosław. Wynagrodzenie burmistrza w nowej kadencji. Wspólnota 2006 nr 49.

Skwarło Radosław. Zaległy urlop wójta. Wspólnota 2008 nr 7.

Skwarło Radosław. Zatrudnianie pracowników samorządowych. Oprac. Radosław Skwarło. Wspólnota 2008 nr 50 [wydanie monograficzne].

Leszkiewicz Adam. Skwarło Radosław, Wyroba Anna. Zatrudnianie urzędników w samorządach. Oprac.: Radosław Skwarło, Anna Wyroba, Adam Leszkiewicz. Wspólnota 2005 nr 1 [wydanie monograficzne] ss. 3